Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Trong ngày: 3246
Trong tháng: 18477
Tổng số lượt truy cập: 16322295

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

« Quay lại

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

UBND huyện Lộc Hà tuyển dụng 13 chỉ tiêu cấp xã năm 2022.

Cụ thể: 

- 03 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự xã tại các xã: Tân Lộc, Phù Lưu,
Thạch Mỹ.
- 01 chỉ tiêu công chức Văn phòng - Thống kê tại xã Ích Hậu.
- 02 chỉ tiêu công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông) tại các
xã: Hồng Lộc, Thạch Kim.
- 01 chỉ tiêu công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- 02 chỉ tiêu công chức Tài chính - Kế toán tại các xã: Thịnh Lộc, Phù Lưu.
- 02 chỉ tiêu công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa -
Thông tin) tại các xã: Tân Lộc, Hồng Lộc.
- 02 chỉ tiêu Tư pháp - Hộ tịch tại xã Hồng Lộc

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
f) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định
về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn chung
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP
ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Cụ thể:
2.1. Đối với các công chức Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Nông nghiệp -
Xây dựng và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch:
- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu
quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu
nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ
được giao.
- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa
bàn công tác.

2.2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:
Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2 Mục II Thông báo này còn
phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và
lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực
hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn
xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản
của Nhà nước.

. Tiêu chuẩn cụ thể
Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày
06/11/2019 của Bộ Nội vụ; khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLTBNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng; Điều 4 Quyết định
số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
3.1. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã: Tốt nghiệp
trung cấp trở lên, chuyên ngành Quân sự cơ sở.
- Đối với chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp đại học
trở lên thuộc một trong các ngành đào tạo Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản
trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính - Văn
phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh
doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học;
Công tác xã hội.
- Đối với chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi
trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao
thông): Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành đào
tạo: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công
trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.
- Đối với chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi
trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): Tốt nghiệp
đại học trở lên thuộc một trong các ngành, nhóm ngành đào tạo: Nông nghiệp;
Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh
tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên
rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác
Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.
- Đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên,
thuộc một trong các ngành, nhóm ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Đối với chức danh công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực văn
hóa - thông tin): Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm

4
ngành đào tạo: Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Văn hóa -
Nghệ thuật; Văn hóa - Thông tin; Văn hóa - Quần chúng; Văn hóa cơ sở; Công
nghệ thông tin; Tin học; Giáo dục thể chất; Thể dục thể thao; Truyền thông đại
chúng; Quản lý thông tin; Báo chí; Báo chí và truyền thông.
- Đối với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp luật
trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (thực hiện theo Luật Hộ tịch năm
2014).
3.2. Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:
4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm
thi tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng
5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng
2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã thuộc
nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại
vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của
Chính phủ.

* Hình thức tuyển dụng:

1. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự
1.1. Hình thức tuyển dụng: Áp dụng hình thức xét tuyển.
1.2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo điểm 2, khoản 6 Điều 1 Nghị định
số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

2. Đối với các chức danh công chức: Văn phòng - Thống kê; Tài chính -
Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây
dựng - Môi trường

2.1. Hình thức tuyển dụng: Áp dụng hình thức thi tuyển.
2.1. Nội dung thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị
định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

* Lệ  phí tuyển dụng theo quy định

* Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, kể từ ngày 5/9/2022, trong thời gian giờ hành chính.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ - UBND huyện Lộc Hà. Số điện thoại liên hệ: 0913 775 786.

Tải thông báo tại đây

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.