Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Trong ngày: 11533
Trong tháng: 955889
Tổng số lượt truy cập: 9157907

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành

« Quay lại

Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2019

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan, Hướng dẫn số 642/HĐ-TGV ngày 02/10/2019 của HĐPHPBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các  xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

            - Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

            - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp  huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

            2. Yêu cầu    

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

            II. NỘI DUNG

            - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi hành án hình sự.

            -  Triển khai kịp thời Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL tại các địa phương, đơn vị.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6337/UBND-PC ngày 25/9/2019; các quy định pháp luật về bảo hiểm theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 526/STP-PBGDPL ngày 23/8/2019; các quy định pháp luật về phòng chống lụt bão, xây dựng Nông thôn mới, đất đai, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội.

            - Ngoài ra đối với từng nhóm đối tượng, cần lựa chọn tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới và thiết yếu như sau:

+ Đối với Nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: Số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; Số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/08/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân; Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 147/2019/NQ-HĐNDngày 15/7/2019quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Số 150/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019quy định một số chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025; Số 151/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy định bổ sung một số chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; Số 162/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021… Các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 quy định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân:

Các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/08/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các Thông tư: Số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; Số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 151/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy định bổ sung một số chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 156/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019quy định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; Số 162/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021, Số 164/2019/NQ-HDND ngày 20/8/2019về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2021. Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính phủ: Số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản có liên quan.

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Nghị quyết số 152/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.

Ngoài những nội dung trên đây, các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn các văn bản khác phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng và lĩnh vực chuyên ngành để triển khai phổ biến pháp luật có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã chủ động xây dựng văn bản cụ thể, triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

            2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

            Trên đây là Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải toàn văn tại đây

 

Tin khác

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.