Ngày sách Việt Nam lần thứ 7: Đọc sách nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh