Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2195
Trong tháng: 24881
Tổng số lượt truy cập: 3831861

Tin Cải cách hành chính Tin Cải cách hành chính

« Quay lại

UBND huyện thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2018

     Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, ngay từ đầu năm UBND huyện đã triển khai thực hiện thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị hướng tới sự phát triển bền vững.

     Về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã ban hành 157 văn bản để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ.Các chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh đề ra luôn được quán triệt, học tập và phổ biến kịp thời, thường xuyên đến các tổ chức và cá nhân. Nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp được giải quyết khá nhanh, khá đồng bộ và kịp thời. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang…có nhiều chuyển biến. Mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng lên, góp phần thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách của huyện, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.Thực hiện Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh, với mục đích tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành CCHC gắn liền với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…;trong thời gian qua UBND huyện đã ban hành Công văn số 807/UBND-HCC ngày 18/6/2018 về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc ban hành quy chế chấm điểm, đánh giá, phân loại người đứng đầu các phòng chuyên môn UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

     Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của huyện đã đề ra. Từ đó, có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC nhà nước nói chung và Kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm của UBND huyện bằng các hình thức như: tổ chức tập huấn; tuyên truyền qua các cuộc họp, qua Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống loa phát thanh của các xã, qua trang Cổng tin điện tử của huyện; niêm yết tại các phòng chuyên môn, Trung tâm Hành chính công huyện.

     Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập các Tổ công tác kiểm tra hành chính nhà nước, kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của thực hiện cải cách hành chính, tạo tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi công vụnăm 2018 trên địa bàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 13/13 xã (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra) trong quá trình kiểm tra đoàn đã nêu ra ưu điểm, nhược điểm cũng như kiến nghị, đề xuất đối với các đơn vị được kiểm tra; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đối với đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT, Trương Ban A huyện. Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện, Đài Truyền thanh - truyền hình huyện tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, bổ sung các hạn chế, thiếu sót ở các đơn vị và có thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị.

      Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành được UBND huyện quan triệt đến tận các cơ quan, đơn vị và mỗi các bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc.Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính một cách đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định, nhất là đối với các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi, thay thế. Tăng cường chỉ đạo UBND các xã thực hiện nghiêm túc việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông cấp xã.

     Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như: 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện sử dụng mạng nội bộ và trên 90% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc; đa số UBND các xã đã kết nối mạng internet, tạo điều kiện thuận tiện trong việc tra cứu văn bản, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc. Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo quyết định của cấp có thẩm quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và khai thác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.  Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 và hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định.Các thủ tục hành chính đều được công khai bằng bản giấy tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hay bộ phận một cửa cấp xã và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện.Trên cổng thông tin điện tử cũng đã bố trí một chuyên mục để đánh giá sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cấp huyện thực hiện công khai 317, cấp xã 151 thủ tục hành chính, có 67 thủ tục liên thông cấp huyện và 58 thủ tục liên thông cấp xã

      Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được triển khai đảm bảo đúng quy định. Hiện nay 100% cơ quan hành chính đã được phê duyệt cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm; 100% đơn vị sự nghiệp được phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm. Thực hiện quản lý biên chế hành chính và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng lên. Qua đó việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đi vào nề nếp, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả  theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban hành Quyết định số 8198/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc ban hành Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao & du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện.

Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện từ cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tài chính công đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước hiện đại hóa nền hành chính; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính ngày càng cao đã tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển

                                                                                     

  Phương Loan

 
Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.