Quyết định 3827/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

 

 
 
 

 


Số: 3827/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Tĩnh, ngày 27 tháng11năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 1521/TTr-SNV       ngày 25/10/2019; Giám đốc Sở Khoa hoạc và Công nghệ tại văn bản số 1706/SKHCN-TĐC ngày 08/11/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và quy trình nội bộ   15 (mười lăm)thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

          Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thống nhất tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế các Quyết định:Số 1871/QĐ-UBND ngày 08/07/2016, số1226/QĐ-UBND ngày 27/4/2018của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3.Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Description: Description: Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifNơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó CVP;

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;

- Lưu: VT, PC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27 /11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

 

 

 


PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ

ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (05 TTHC)

1

Tặng Giấy khen củaChủ tịch UBND cấp xã vềthực hiện nhiệm vụ chínhtrị

20ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm Bưu điện Văn hóa xã nơi đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa.

Phí, lệ phí: Không

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

- Nghị địnhsố 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

5

Tặng danh hiệu "Laođộng tiên tiến"

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

II

Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngàylàm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

20 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

1,5 ngày làm việc, kể từ ngàyUBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

1,5 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã,phường, thị trấn khác

20 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1,5 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1,5 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

Như trên

Phí, lệ phí: Không

Như trên

                 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

 

            I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

            1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.X.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

a) Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Đối với tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng:

    

 

 

 

-

Văn bản đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản xét khen thưởng.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

 

 

 

-

Báo cáo thành tích tập thể, theo mẫu BM.TĐKT.X.01.01;

x

 

-

Báo cáo thành tích cá nhân, theo mẫu BM.TĐKT.X.01.02.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểmchuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy khen/Văn bản thông báo trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu Tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.                                

Tổ chức; Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.2

B2

- Chuyển hồ sơ đến  công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện bước tiếp theo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

- Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

01 ngày

- Mẫu 01, 05; hồ sơ theo mục 2.3.2

- Văn bản thông báo

B3

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ánh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT cấp xã.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản nêu lý do không tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho đối tượng đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyêt

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

07 ngày

 

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến bằng văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản

Hội đồng TĐKT cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

05 ngày

Mẫu 05; Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

B4

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho đối tượng trình khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

02 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng.

B5

Ký duyệt Quyết định khen thưởng hoặc Văn bản thông báo kết quả

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05; Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

B6

In Giấy khen và trình Chủ tịch UBND xã ký

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã;

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Giấy khen

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn phòng UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05; Quyết định và Giấy khen/Văn bản thông báo

B8

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy khen hoặc Văn bản thông báo kết quả

 

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05, 06; Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

B9

Trả kết quả trực tiếp cho đối tượng hoặc qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường Bưu điện.

Công chức bộ phận Tiếp nhận vàTrả kết quả UBND cấp xã.

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

 

*Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãđể gửi cho tổ chức trình khen thưởng.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

 

 

BM.TĐKT.X.01.01

Báo cáo thành tích tập thể             

 

BM.TĐKT.X.01.02

Báo cáo thành tích cá nhân                 

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

-

Hồ sơ theo mục 2.3;

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo;

 

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

            2. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.X.02

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng:

    

 

 

 

-

Văn bản đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản xét khen thưởng.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

 

 

 

-

Báo cáo thành tích tập thể, theo mẫu BM.TĐKT.X.02.01;

x

 

-

Báo cáo thành tích cá nhân, theo mẫu BM.TĐKT.X.02.02.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

2.8

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy khen /Văn bản thông báo trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu Tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.     

Tổ chức; Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.2

B2

- Chuyển hồ sơ đến  công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện bước tiếp theo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

-  Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

-   Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 01,05; hồ sơ theo mục 2.3.2

- Văn bản thông báo

B3

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ánh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT cấp xã.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản nêu lý do không tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho đối tượng đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyêt

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

07 ngày

 

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến bằng văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

05 ngày

Mẫu 05

- Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

B4

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho đối tượng trình khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

 

Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

02 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng .

B5

Ký duyệt Quyết định khen thưởng hoặc Văn bản thông báo kết quả

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

B6

In Giấy khen và trình Chủ tịch UBND xã ký

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã;

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Giấy khen

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn phòng UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05

Quyết định và Giấy khen/Văn bản thông báo

B8

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy khen hoặc Văn bản thông báo kết quả

 

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05, 06

Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

B9

Trả kết quả trực tiếp cho đối tượng hoặc qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường Bưu điện.

Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã.

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

 

*Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểmchuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãđể gửi cho tổ chức trình khen thưởng.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

 

BM.TĐKT.X.02.01

Báo cáo thành tích tập thể

 

BM.TĐKT.X.02.02

Báo cáo thành tích cá nhân

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

-

Hồ sơ theo mục 2.3;

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo;

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

3. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.X.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Tập thể, cá nhân có thành tích

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng:

 

 

-

Văn bản đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản xét khen thưởng.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

 

 

 

-

Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân BM.TĐKT.X.03.01

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy khen/ Văn bản thông báo trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu Tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.                                

Tổ chức; Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.2

B2

- Chuyển hồ sơ đến  công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện Btiếp theo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

-  Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

-   Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 01,05; hồ sơ theo mục 2.3.2

- Văn bản thông báo

B3

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ánh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT cấp xã.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản nêu lý do không tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho đối tượng đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyêt

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

07 ngày

 

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến bằng văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

05 ngày

Mẫu 05

- Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

B4

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho đối tượng trình khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

 

Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

02 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng .

B5

Ký duyệt Quyết định khen thưởng hoặc Văn bản thông báo kết quả

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

B6

Ban hành Quyết định khen thưởng  hoặc Văn bản thông báo kết quả và chuyển Quyết định cho công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

Văn phòng UBND cấp xã

0,5 ngày

Giấy khen

B7

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, in bằng hoặc Văn bản thông báo kết quả và chuyển trả kết quả cho tổ chức trình khen thưởng.

Trực tiếp cho đối tượng hoặc qua  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường Bưu điện.

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã; Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã.

 

 

 

3 ngày

Mẫu 05

Quyết định và Giấy khen, khung Giấy khen/Văn bản thông báo

 

*Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãđể gửi cho tổ chức trình khen thưởng.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

 

BM.TĐKT.X.03.06

Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân

 

 

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

-

Hồ sơ theo mục 2.3;

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

-

Quyết định khen thưởng/ Văn bản thông báo

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền  và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

4. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.X.04

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có gia đình được khen thưởng :

 

 

-

Văn bản đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản xét khen thưởng.

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với gia đình được đề nghị khen thưởng

 

 

 

 

-

 Báo cáo thành tích của gia đình

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: gia đình

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy khen/Văn  bản thông báo đối với trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại   Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu Tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.     

Tổ chức; Công chức TN&TKQ, UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.2

B2

- Chuyển hồ sơ đến  công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện Btiếp theo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

-  Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

-   Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 01,05; hồ sơ theo mục 2.3.2

- Văn bản thông báo

B3

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ánh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT cấp xã.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản nêu lý do không tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho đối tượng đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyêt

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

07 ngày

 

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến bằng văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

05 ngày

Mẫu 05

- Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

B4

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho đối tượng trình khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

 

Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

02 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng .

B5

Ký duyệt Quyết định khen thưởng hoặc Văn bản thông báo kết quả

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

B6

In Giấy khen và trình Chủ tịch UBND xã ký

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã;

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Giấy khen

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn phòng UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05

Quyết định và Giấy khen/Văn bản thông báo

B8

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy khen hoặc Văn bản thông báo kết quả

 

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05, 06

Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

B9

Trả kết quả trực tiếp cho đối tượng hoặc qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường Bưu điện.

Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã.

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Quyết định, khung, Giấy khen/Văn bản thông báo

 

*Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãđể gửi cho tổ chức trình khen thưởng.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

-

Hồ sơ theo mục 2.3;

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo;

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.

               

 

 

5. Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TĐKT.X.05

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động:

a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và họat động xã hội;

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

2.3.1

Hồ sơ đối với tổ chức có cá nhân được đề nghị khen thưởng:

 

 

-

Văn bản đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Danh sách đề nghị khen thưởng;

x

 

-

Biên bản họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng (trích phần có liên quan đến cá nhân được đề nghị khen thưởng).

x

 

2.3.2

Hồ sơ đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng

 

 

-

Báo cáo thành tích cá nhân.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện vẫn thực hiện việc nộp bản chính, thời gian xử lý tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền xử lý nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

2.8

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định khen thưởng, Khung, Giấy chứng nhận/  Văn  bản thông báo đối với trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng

2.10

Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu Tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu không bổ sung, hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.     

Tổ chức; Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3.2

B2

- Chuyển hồ sơ đến  công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện Btiếp theo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

-  Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

-   Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

0,5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

01 ngày

Mẫu 01,05; hồ sơ theo mục 2.3.2

- Văn bản thông báo

B3

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thẩm định điều kiện tiêu chuẩn:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phản ánh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự   thảo văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT cấp xã.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì dự thảo văn bản nêu lý do không tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho đối tượng đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyêt

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

07 ngày

 

Văn bản báo cáo Hội đồng TĐKT hoặc Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

Tổ chức họp xét hình thức khen thưởng hoặc cho ý kiến bằng văn bản hoặc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng TĐKT cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

05 ngày

Mẫu 05

- Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

B4

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng TĐKT:

+ Nếu Hội đồng TĐKT nhất trí đề nghị khen thưởng: Dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

+ Nếu Hội đồng TĐKT không đồng ý, dự thảo văn bản thông báo cho đối tượng trình khen thưởng trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

 

Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

 

02 ngày

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Văn bản thông báo cho tổ chức trình khen thưởng .

B5

Ký duyệt Quyết định khen thưởng hoặc Văn bản thông báo kết quả

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo

B6

In Giấy chứng nhận và trình Chủ tịch UBND xã ký

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã;

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Giấy khen

B7

Đóng dấu và phát hành văn bản

Văn phòng UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05

Quyết định và Giấy chứng nhận/Văn bản thông báo

B8

Tiếp nhận Quyết định khen thưởng, Giấy chứng nhận hoặc Văn bản thông báo kết quả

 

Công chức phụ trách công tác TĐKT của UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05, 06

Quyết định, khung, Giấy chứng nhận/Văn bản thông báo

B9

Trả kết quả trực tiếp cho đối tượng hoặc qua Bộ phận TN&TKT hoặc qua đường Bưu điện.

Công chức bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã.

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Quyết định, khung, Giấy chứng nhận/Văn bản thông báo

 

*Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất là 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý,cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểmchuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãđể gửi cho tổ chức trình khen thưởng.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01; 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ;

-

Hồ sơ theo mục 2.3;

-

Biên bản họp xét hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;

-

Biên bản họp Hội đồng TĐKT;

-

Quyết định khen thưởng/Văn bản thông báo;

-

Hồ sơ được lưu tại Bộ phận xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu: 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lưu trữ theo thẩm quyền và lưu trữ theo quy định hiện hành.

               

 

 

 

            II.LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng tại địa bàn một xã, phường, thị trấn.

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.01

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng nămchậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng.

- Đốivới cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm trước ngày Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã đăng ký thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sung.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.01.01.

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạtđộng tín ngưỡng

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

 Văn bản thông báo

 

B3

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến công tác tôn giáo đi kiểm tra thực tế.

- Tổ chức họp xem xét:

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì dự thảo văn bản chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Chủ tịch UBND cấp xã, các bộ phận liên quan, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã.

 

 

 

10 ngày

Mẫu 05, Biên bản họp hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến; Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B4

Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B5

Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã hoặc qua đường bưu điện.

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ

 

BM.TG.01.01

 

Văn bản đề nghị

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tạibộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng ở địa bàn một xã, phường, thị trấn

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.02

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.02.01    

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,kể từ ngày UBND cấp xã nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện:UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định:UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

- Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

- Văn bản thông báo

 

 

B3

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến công tác tôn giáo đi kiểm tra thực tế.

- Tổ chức họp xem xét:

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì dự thảo văn bản chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Chủ tịch UBND cấp xã, các bộ phận liên quan, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã.

 

 

 

10 ngày

- Mẫu 05, Biên bản họp hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

- Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B4

Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B5

Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

01 ngày

Mẫu 05; 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện.

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06;  Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả      

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ      

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ             

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả      

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ   

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.TG.02.01

 

Văn bản đề nghị                                           

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã; Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

 

 

3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn một xã, phường, thị trấn

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.

+ Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

+ Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và các điều kiện sau đây:

+ Có giáo lý, giáo luật.

+ Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.03.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc,kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện:UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định:UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

- Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

- Văn bản thông báo

 

B3

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến công tác tôn giáo đi kiểm tra thực tế.

- Tổ chức họp xem xét:

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì dự thảo văn bản chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Chủ tịch UBND cấp xã, các bộ phận liên quan, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã.

 

 

 

15 ngày

- Mẫu 05, Biên bản họp hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

- Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B4

Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Chủ tịch UBND cấp xã

1 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B5

Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

 

 

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

01 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ             

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ                 

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả         

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ       

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                             

 

BM.TG.03.01

 

Văn bản đề nghị                                              

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

            4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn.

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.04

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận,tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở mộtxã trước ngày Luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

- Qua đường bưu điện

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản thông báo, theo mẫu BM.TG.01.04 các tài liệu kèm theo (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc sau khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản xác nhận của UBND xã về việc tiếp nhận thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và có giậy hẹn trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tôn giáo, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc đã tiếp nhận thông báo để chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

- Văn bản thông báo

B3

Ký duyệt văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tiếp nhận thông báo

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận

B4

Ban hành văn bản xác nhận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận

B5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

 hoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01,06;  Văn bản xác nhận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ                

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả         

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

 

BM.TG.04.01

 

Văn bản thông báo                                        

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một số xã, phường, thị trấn

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.05

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộccó địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệmgửi văn bản thông báo bổ sung đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản thông báo, theo mẫu BM.TG.05.01và các tài liệu kèm theo (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc, kể từ khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và có giậy hẹn trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tôn giáo, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc đã tiếp nhận thông báo để chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

0,5 ngày

- Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3

- Văn bản thông báo

 

B3

Ký duyệt văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tiếp nhận thông báo

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận

B4

Ban hành văn bản xác nhận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

 

 

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản xác nhận

B5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện.

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

Giờ hành chính

Mẫu 01,06; Văn bản xác nhận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ      

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả     

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.TG.05.01

 

Văn bản thông báo                                      

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.06

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Không

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

- Qua đường bưu điện

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.06.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

- Cơ quan thực hiện:UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định:UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ theo mục 2.3 hoặc Văn bản thông báo

 

B3

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến công tác tôn giáo đi kiểm tra thực tế.

- Tổ chức họp xem xét:

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì dự thảo văn bản chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Chủ tịch UBND cấp xã, các bộ phận liên quan, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã.

 

 

 

10 ngày

- Mẫu 05, Biên bản họp hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến

- Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B4

Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B5

Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

 

 

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

01 ngày

Mẫu 05, 06;  Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện.

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ       

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ              

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả       

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ   

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.TG.06.01

 

Văn bản đề nghị                                         

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

 

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyểnhồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.07

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.07.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

 

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thẩm định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

Mẫu 01,05; Hồ sơ theo mục 2.3 hoặc Văn bản thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ

 

B3

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể cấp xã liên quan đến công tác tôn giáo đi kiểm tra thực tế.

- Tổ chức họp xem xét:

+ Nếu thống nhất chấp thuận thì dự thảo văn bản chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

+ Nếu không chấp thuận thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình chủ tịch UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Chủ tịch UBND cấp xã, các bộ phận liên quan, công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã.

 

 

 

10 ngày

Mẫu 05, Biên bản họp hoặc ý kiến trực tiếp vào văn bản xin ý kiến;  Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

B4

Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Chủ tịch UBND cấp xã

1 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B5

Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

 

 

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

01 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện.

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01,06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ       

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả      

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                       

 

BM.TG.07.01

 

Văn bản đề nghị                                         

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.08

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đăng ký, theo mẫu BM.TG.08.01

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện các bước tiếp theo.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

03 ngày

Mẫu 01, 05; Hồ sơ theo mục 2.3 hoặc Văn bản thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ.

B3

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét hồ sơ:

- Tổ chức kiểm tra thực địa

- Tổ chức họp

- Dự thảo Tờ trình để Chủ tịch UBND cấp xã ký, sau đó gửi Tờ trình (kèm theo hồ sơ) cho UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo.

- Các bộ phận liên quan

9 ngày

- Mẫu 05; Biên bản kiểm tra thực địa; Biên bản họp

- Tờ trình của UBND cấp xã

B4

Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Công chức cấp xã/Nhân viên bưu điện

Công chức TN&TKQ

01 ngày

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06 và hồ sơ kèm theo

B5

Chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ để xử lý

Cán bộ TN&TKQ

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ kèm theo

B6

Xem xét thẩm định hồ sơ

Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận, trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Phòng Nội vụ cấp huyện

05 ngày

Mẫu 05 và Dự thảo văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B7

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét tờ trình và hồ sơ của UBND cấp xã. Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B8

Phát hành và chuyển văn bản cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Phòng nội vụ/

Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B9

Trả kết quả cho UBND cấp xã (trả trực tiếp hoặc qua bưu điện)

Cán bộ TN&TKQ/Nhân viên bưu điện

01 ngày

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B10

UBND cấp xã tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho công chức phụ trách công tác tôn giáo để trả cho tổ chức, cá nhân

UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

B11

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãcấp xã hoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

3

BIỂU MẪU

-

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

-

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ          

-

Mẫu 03

Phiếu từ chối nhận giải quyết hồ sơ               

-

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

-

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

-

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

-

BM.TG.08.01

 

Văn bản đề nghị                                             

4.

HỒ SƠ LƯU

 

 

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Biên bản họp (nếu có)

-

Tờ trình của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện

-

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

            9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.09

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản thông báo, theo mẫu BM.TG.09.01và các tài liệu kèm theo (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Cá nhân,tổ chức tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản xác nhận của UBND xã về việc tiếp nhận thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và có giậy hẹn trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tôn giáo, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc đã tiếp nhận thông báo để chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 01,05; Hồ sơ theo mục 2.3; Văn bản xác nhận hoặc Văn bản thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ

 

B3

Ký duyệt văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tiếp nhận thông báo

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận

B4

Ban hành văn bản xác nhận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản xác nhận

B5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản xác nhận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả      

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ    

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả    

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                       

 

BM.TG.09.01

 

Văn bản thông báo                                    

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.TG.X.10

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

- Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Qua đường bưu điện.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản thông báo,theo mẫu BM.TG.10.01và các tài liệu kèm theo (nếu có).

x

 

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc,kể khi UBND cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã

 

2.7

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan

2.8

Đối tường thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân tôn giáo

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản xác nhận của UBND xã về việc tiếp nhận thông báo.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã, công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và có giậy hẹn trả kết quả cho tổ chức tôn giáo.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nếu không bổ sung hoàn thiện được thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tôn giáo, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu 01, 02 (nếu có), 06; hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ đến công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND cấp xã

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo văn bản xác nhận của UBND cấp xã về việc đã tiếp nhận thông báo để chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Dự thảo văn bản thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

- Công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 01,05; Hồ sơ theo mục 2.3; Văn bản xác nhận hoặc  Văn bản thông báo nếu hồ sơ không hợp lệ

 

B3

Ký duyệt văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tiếp nhận thông báo

Chủ tịch UBND cấp xã

0,5 ngày

Mẫu 05; Văn bản xác nhận

B4

Ban hành văn bản xác nhận và chuyển văn bản cho công chức phụ trách công tác tôn giáo

 

 

 

- Văn phòng UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Văn bản xác nhận

B5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xãhoặc qua đường bưu điện

- Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

- Công chức phụ trách công tác tôn giáo

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06; Văn bản xác nhận

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ        

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                           

 

BM.TG.10.01

 

Văn bản thông báo                                            

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Mẫu 01, 02, 03, 04 (nếu có), 06 lưu tạiBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã hoặc Điểm bưu điện Văn hóa xã đối với những đơn vị đã thực hiện thí điểm chuyển Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã sang Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ

-

Hồ sơ theo mục 2.3

-

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

Hồ sơ được lưu tại bộ phận xử lý trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN