Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 29 tập thể và 36 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH 
 
Số: 2481/QĐ-UBND 
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8  năm 2020 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 
Căn  cứ  Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND  ngày  28/6/2019 của  Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 
Xét  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Nội  vụ  tại  Tờ  trình  số  185/TTr-SNV  ngày 
23/7/2020 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 29 tập 
thể và 36 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính, 
giai đoạn 2011 - 2020. 
Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trích tiền thưởng từ quỹ thi đua, 
khen thưởng của tỉnh để trao thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: 
Nội vụ, Tài chính; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các tập thể và cá 
nhân có tên tại Điều 1 cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 
- Phó VP Phạm Xuân Phú; 
- Trung tâm Thông tin, CB - TH; 
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 
- Lưu: VT, PC. 
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 Trần Tiến Hưng 
 
DANH SÁCH 
Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
(Kèm theo Quyết định số: 2481/QĐ-UBND ngày 04/8 /2020 của UBND tỉnh) 
 
I. TẬP THỂ:   
1. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 
2. Sở Nội vụ; 
3. Sở Tư pháp; 
4. Sở Tài chính; 
5. Sở Thông tin và Truyền thông; 
6. Sở Khoa học và Công nghệ; 
7. Sở Giao thông Vận tải; 
8. Sở Xây dựng; 
9. Thanh tra tỉnh; 
10. Cục Hải quan tỉnh; 
11. Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
12. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; 
13. Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; 
14. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân; 
15. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà; 
16. Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ; 
17. Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; 
18. Ủy ban nhân dân phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh; 
19. Ủy ban nhân dân phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh; 
20. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; 
21. Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân; 
22. Ủy ban nhân dân xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà; 
23. Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; 
24. Ủy ban nhân dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; 
25. Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn; 
26. Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; 
27. Ủy ban nhân dân thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; 
28. Ủy ban nhân dân xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; 
 
29. Ủy ban nhân dân xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. 
II. CÁ NHÂN 
1. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; 
2. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp; 
3. Bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 
4. Ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
5. Ông Võ Công Hàm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Đức Thọ; 
6. Ông Cù Huy Cẩm, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; 
7. Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin 
và Truyền thông; 
8. Ông Đoàn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà; 
9. Bà Lê Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà; 
10. Ông Phan Công Cử, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thông tin 
Thống kê Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; 
11. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y 
tế; 
12.  Ông  Phan  Văn  Thế,  Phó  Trưởng  phòng  Tổ  chức  cán  bộ,  Sở  Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
13. Ông Lê Quang Linh, Phó Trưởng phòng Xuất bản, Báo Hà Tĩnh; 
14. Ông Nguyễn Trần Thông, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông Vận 
tải; 
15. Ông Trương Văn Dương, Phó Chánh Văn phòng Sở Công thương; 
16. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh; 
17.  Ông  Phan  Quốc  Trường,  Phó  Chánh  Văn  phòng  HĐND  -  UBND 
huyện Nghi Xuân; 
18. Bà Lê Thị Ngọc Chiến, Phó Chánh Thanh tra huyện Vũ Quang; 
19. Ông Nguyễn Khánh Dũng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hương 
Khê; 
20. Bà Hoàng Thị Ngọc  Hà, Phó Đội trưởng Đội pháp chế và  Quản lý 
khoa học, phòng Tham mưu, Công an tỉnh; 
21.  Ông  Đặng  Thái  Sơn,  Phó  Giám  đốc  Trung  tâm  Hành  chính  công 
huyện Lộc Hà; 
22. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, 
thành phố Hà Tĩnh; 
 
23.  Ông  Lê  Hữu  Hiệp,  Chủ  tịch  Ủy  ban  nhân  dân  phường  Tân  Giang, 
thành phố Hà Tĩnh; 
24. Ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm, huyện 
Hương Sơn; 
25. Bà Phan Thị Thúy Hường, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính và 
Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ; 
26. Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính và Văn thư 
lưu trữ, Sở Nội vụ; 
27. Bà Nguyễn Thị Thúy An, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền 
và Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ; 
28. Bà Nguyễn Thu Thủy, Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã Hồng Lĩnh; 
29.  Ông  Nguyễn  Văn  Giang,  Chuyên  viên  phòng  Nội  vụ  huyện  Nghi 
Xuân; 
30. Ông Nguyễn Hữu Trung, Cán bộ Văn phòng Sở Xây dựng; 
31. Bà Nguyễn Khánh Chi, Chuyên viên Văn phòng Cục Hải quan; 
32.  Ông  Nguyễn  Văn  Thành,  Phóng  viên  phòng  Chuyên  đề,  Đài  Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh; 
33. Ông Chu Văn Huy, Công chức Văn phòng - Thống kê, Ủy ban nhân 
dân phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh; 
34. Bà Nguyễn Thị Linh, Công chức Văn phòng - Thống kê, Ủy ban nhân 
dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên; 
35. Bà Nguyễn Thị Hường, Công chức Văn phòng  - Thống kê, Ủy ban 
nhân dân xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh; 
36.  Ông  Phạm  Tiến  Tuấn,  Công  chức  Văn  phòng  -  Thống  kê,  Ủy  ban 
nhân dân thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc./. 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 TIN TỨC LIÊN QUAN