Một số quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

<p style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:normal;"> <a href="/documents/10190/705928/M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%9Bi%20trong%20Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BB%A7a%20Lu%E1%BA%ADt%20X%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh.docx"><strong><span style="color:#003399;"><span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Một số quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính</span></span></span></strong></a></p> <p> &nbsp;</p>

 TIN TỨC LIÊN QUAN