Danh sách cán bộ, công chức xã Binh An

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Bình An

TT

Họ Tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Xuân Hiền

1971

BT Đảng ủy

0373970097

2

Nguyễn Quang Tuấn

1985

 P.BT Đảng ủy

0983558377

3

Đặng Hồng Thuẩn

1970

 Chủ tịch UBND

0947116919

4

Lê Xuân Hậu

1969

 PCT. UBND xã

0363145876

5

Đậu Ngọc Tý

1984

 P. CT UBND xã

0941712336

6

Trần Đức Quân

1967

 CT. UBMTTQ xã

0382097988

7

Nguyễn Thị Loan

1987

 PCT. HĐND xã

0982449870

8

Nguyễn Trọng Thư

1979

 Văn Phòng UB

0919860177

9

Trần Văn Tuấn

1981

 Xã đội Trưởng

01648242738

10

Nguyễn Trọng Hải

1979

 CT. CCB

0973730473

11

Lê trọng Thế

1979

 Địa chính MT

0977416179

12

Nguyễn Trọng Hoàng

1991

 BT. Đoàn TN

0375014791

13

Lê Văn  Giang

1980

 Công chức TP

0974241147

14

Nguyễn Thị Lý

1970

 CT. hội LHPN

0975121069

15

Lê Tử Hiền

1986

 CC văn hóa

0981082654

16

Phạm Thị Tu Oanh

1991

 CC Địa chính

0918672234

17

Đặng Văn Duẩn

1986

 Kế toán

0916752388

18

Đào Văn Hậu

1969

 Tài chính

0984952546

19

Phạm Thị Mai

1984

 CC Văn hóa CS

0972262782

20

Nguyễn Minh Hiến

1975

 CT.Hội Nông dân

0968220557

  1.  

Nguyễn Duy Phượng

 

 Văn phòng TK

0946038300

  1.  

Đặng Văn Tuấn

1986

 Trưởng Công an

0961590975

 

Nhiệm Vụ Của Lãnh Đạo

1. Nhiệm vụ Đảng Uỷ

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc.

2. Nhiệm vụ của HĐND xã:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyế các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân xã.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Nhiệm vụ của UBND xã:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với côngtác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể nhân dân ở xã.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệmvụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

 TIN TỨC LIÊN QUAN