Huyện Lộc Hà: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

          Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Huyện Lộc Hà vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 cho 50 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và trường học trên toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phan Thành Chung - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã về dự lễ khai mạc.

 Trong thời gian 4 ngày, các học viên được quán triệt 7 chuyên đề lớn về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, an ninh; Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng, vấn đề dân tộc, tôn giáo và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh trong công tác phòng chống "diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thì địch và Chiến lược bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo 

Lớp tập huấn nhằm cập nhật kịp thời đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với công tác đối ngoại trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho mọi người trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương có hiệu quả.    

             Hồng Lam                           

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN