Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3289
Trong tháng: 127846
Tổng số lượt truy cập: 16533331

Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư

« Quay lại

Về việc phê duyệt dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Chè Hồng Lộc" dùng cho các sản phẩm từ cây chè của xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH 
 
Số: 1913/QĐ-UBND 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Hà Tĩnh, ngày  19  tháng  6  năm 2020 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
tập thể "Chè Hồng Lộc" dùng cho các sản phẩm từ cây chè 
của xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị quyết 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Khóa XVI về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020; 
Căn  cứ  Quyết  định  số  3262/QĐ-UBND  ngày  18/8/2015  của  Ủy  ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển 
tài  sản  trí  tuệ  tỉnh  Hà  Tĩnh  năm  2020;  Thông  báo  số  159/STC-NS  ngày 
25/5/2020 của Sở Tài chính về phân bổ dự toán ngân sách thực hiện Đề án hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh; 
Theo  đề  nghị  của  Ủy  ban  nhân  dân  huyện  Lộc  Hà  tại  Văn  bản  số 
388/UBND-KT  ngày  21/3/2019;  Sở  Khoa  học  và  Công  nghệ  tại  Văn  bản  số 
735/SKHCN-CN ngày 11/6/2020. 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 
"Chè Hồng Lộc" dùng cho các sản phẩm từ cây chè của xã Hồng Lộc, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, 
với các nội dung chủ yếu sau: 
1. Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.  
2. Cơ quan phối hợp: UBND huyện Lộc Hà, UBND xã Hồng Lộc. 
3. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ CIPTEK. 
4. Thời gian triển khai dự án: 15 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng). 
5. Mục tiêu dự án: 
- Xác lập quyền bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Chè Hồng Lộc" cho các sản 
phẩm từ cây chè của xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm tiền đề để 
địa phương xây dựng sản phẩm OCOP; 
-    dụng c ng cụ sở hữu tr  tuệ phục vụ phát triển  inh tế, x  hội    p 
phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm chè truyền thống của xã Hồng Lộc; 
đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, hướng đến việc phân phối sản phẩm ra 
thị trường theo chuỗi liên kết; phát triển thương hiệu và nâng cao đời sống người 
dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm; 
- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể 
thông qua các công cụ quản lý; Hình thành hệ thống nhận diện thương hiệu để 
phục vụ hoạt động quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ và chống các hành vi 
xâm phạm quyền;  
6. Nội dung dự án: 
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đăng  ý bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể. Xác lập quyền bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Chè Hồng Lộc" nhằm 
nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường;  
- Phân tích chất lượng và xây dựng bộ tiêu chí chất lượng cho sản phẩm 
mang nhãn hiệu tập thể; 
- Xây dựng, ban hành và vận hành bộ công cụ phục vụ công tác quản lý, 
s  dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể "Chè Hồng Lộc", cụ thể: Hệ thống văn 
bản, hệ thống mô hình quản lý và khai thác quyền của nhãn hiệu tập thể; vận 
hành các công cụ quản lý và s  dụng quyền đảm bảo hiệu quả, nâng cao giá trị 
sản phẩm;  
- Thiết kế mẫu logo, nhãn hiệu tập thể và hệ thống nhận diện thương hiệu 
sản phẩm để đăng  ý xác lập quyền; th  nghiệm hệ thống nhận diện thương hiệu 
lên sản phẩm và ra thị trường; 
- Nhãn hiệu tập thể "Chè Hồng Lộc" được đăng  ý bảo hộ, s  dụng, quản 
lý và khai thác hiệu quả trên thực tế; 
- Thiết lập hệ thống tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm; 
- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ quản lý địa 
phương và người dân để quản lý và khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thực 
tế; 
7. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 877.912.000 đồng (Tám trăm bảy mươi 
bảy triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng). 
Trong đ    
-  gân sách tỉnh: 623.520.000 đồng (cấp đợt 1  250.000.000 đồng theo 
theo Thông báo phân bổ dự toán ngân sách số 159/STC-NS ngày 25/5/2020 của 
Sở Tài chính). 
- Kinh ph  huy động (hỗ trợ từ ngân sách huyện và huy động xã hội hóa): 
254.391.000 đồng. 
8. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động của địa phương 
để thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh. 
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức quản lý, kiểm tra, 
giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án theo Quy định về quản lý các 
nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dựng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (ban hành 
kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh) 
và pháp luật hiện hành. 
Giao UBND huyện Lộc Hà, UBND xã Hồng Lộc chủ động phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ, Đơn vị chủ trì trong triển khai dự án, cân đối kinh 
ph  đối ứng để hỗ trợ triển khai dự án; Tiếp nhận và khai thác có hiệu quả các 
kết quả của dự án để phục vụ phát triển kinh tế cho người dân địa phương.  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 
Chánh  Văn  phòng  Đoàn  ĐBQH,  HĐ D  và  UB D  tỉnh,   iám  đốc  Sở 
Khoa học và Công nghệ,  iám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Lộc 
Hà,  iám đốc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK và 
thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
-  hư Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP Trần Tuấn  ghĩa; 
- Trung tâm TT-CB-TH; 
- Lưu  VT, VX. 
    
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
  Đặng Quốc Vinh 
 
Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.