Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 7982
Trong tháng: 14345
Tổng số lượt truy cập: 3821325

Kinh tế đầu tư Kinh tế đầu tư

« Quay lại

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Sau hơn 15 năm thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Lộc Hà đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ kinh tế hộ phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các HTX chuyển đổi và thành lập mới nhìn chung đã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX; vốn, quỹ của HTX không ngừng tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ của xã viên. Hầu hết các HTX đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm kết quả sản xuất, kinh doanh; xã viên xác định được trách nhiệm trong xây dựng và phát triển HTX; bộ máy quản lý gọn nhẹ, công tác quản lý được đổi mới. Đa số HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có lãi; chú trọng phát triển và huy động nguồn vốn góp của xã viên, hoạt động liên kết hợp tác giữa HTX được mở rộng.

Về kinh tế Tổ hợp tác (THT), đến nay huyện Lộc Hà có 111 THT đăng ký thành lập theo quy định, trong đó từ 70 đến 74% THT hoạt động có hiệu quả; bình quân mỗi năm tăng từ 6 đến 10 THT. Cụ thể: lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 88 THT, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 11 THT, xây dựng 02 THT, thương mại 10 THT. Doanh thu bình quân của THT tăng đều qua các năm (năm 2013 là 400 triệu đồng đến năm 2018 là 1.000 triệu đồng); thu nhập bình quân của 1 thành viên THT dao động từ 2 - 3,5 triệu đồng/tháng.

Về HTX, toàn huyện hiện có 89 HTX gồm: nông, lâm 18 HTX, thủy sản 19 HTX, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 16 HTX, thương mại, chợ 21 HTX, xây dựng 01 HTX, dịch vụ vệ sinh môi trường 11 HTX, 03 quỹ tín dụng. Trong số 74 HTX đang hoạt động, năm 2018, tổng số vốn góp của các thành viên là 167.725 triệu đồng tăng 158.357 triệu đồng so với năm 2003; tạo công ăn việc làm cho 2.891 lao động/5.570 thành viên. Năm 2018, doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt khoảng 1.000 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân 80 đến 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của mỗi thành viên và lao động khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/tháng.

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, song thực tiễn việc phát triển kinh tế tập thể của huyện Lộc Hà vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đa số HTX có quy mô nhỏ, mức độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh chưa cao nên tích luỹ nội bộ để tái đầu tư phát triển còn hạn chế. Số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách Nhà nước còn thấp. Số lượng HTX yếu kém giảm chậm, lợi ích HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều. Đối với các HTX nông nghiệp chủ yếu dịch vụ đầu vào cho sản xuất, dịch vụ đầu ra cho sản phẩm và phát triển ngành nghề còn ít, còn nhiều HTX làm dịch vụ được ít khâu trong các công đoạn sản xuất nông nghiệp. Một số HTX có điều kiện về vốn, thị trường vẫn còn ngại mở rộng ngành nghề kinh doanh; nhiều HTX thiếu vốn hoạt động, hạn chế việc tổ chức các dịch vụ sản xuất cho hộ xã viên. Trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, việc đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới thiết bị, công nghệ còn ít; chưa đưa ngành nghề sản phẩm mới vào HTX nên sản phẩm đơn điệu, chất lượng chưa cao, khó khăn, lúng túng, khả năng cạnh tranh trên thị trường yếu. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều bất cập, thiếu ổn định, nhất là các HTX dịch vụ nông nghiệp. Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau chưa nhiều, nội dung hạn chế. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX đến từng HTX còn ít; nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Theo Ban Chỉ đạo tổ chức đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Lộc Hà, từ nay đến năm 2025 và năm 2030, hàng năm huyện Lộc Hà phấn đấu phát triển mới từ 15 đến 20 HTX, 20 đến 30 THT; đến năm 2030, 95% HTX hoạt động có lãi; số HTX khá giỏi đạt từ 70% trở lên, yếu kém dưới 10%. 70% cán bộ chủ chốt của các HTX được đào tạo trung cấp; 30% được đào tạo cao đẳng, đại học; 100% được bồi dưỡng bổ sung kiến thức chuyên môn và pháp luật có liên quan. Doanh thu bình quân của HTX tăng từ 7 đến 10%/năm; đến năm 2030, thu nhập bình quân của lao động các HTX tăng gấp đôi so với năm 2018. Số lượng thành viên, người lao động tham gia các THT, HTX tăng lên và đạt số lượng thành viên tăng lên 10% so với hiện nay. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ thuế, hỗ trợ tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản nêu trên và không ngừng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong những năm tiếp theo, huyện Lộc Hà đã và đang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể và HTX. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao trên lĩnh vực kinh tế tập thể để phát triển, nhân ra diện rộng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển kinh tế tập thể. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, tư vấn, hỗ trợ thành viên, tham gia xây dựng và phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế HTX. Chấn chỉnh tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong từng HTX theo nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm; phát huy dân chủ, phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng của xã viên, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Phát triển HTX gắn với nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo vùng, ngành và lĩnh vực. Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của THT, HTX, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc đăng ký lại các HTX đang hoạt động, giải thể các HTX ngừng hoạt động; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh, từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX. Đẩy mạnh sáp nhập, hợp nhất để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng HTX có thể liên kết kinh tế với các HTX khác cùng hoạt động trên cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn khác nhau để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, bố trí nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm; lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh những giải pháp trên, Lộc Hà cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức sản xuất tại từng HTX, từng cơ sở sản xuất, từng hộ nông dân theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin về đầu tư, sản xuất giữa các địa phương trong vùng nhằm khai thác được lợi thế, hạn chế lãng phí trong đầu tư, góp phần định hướng cung - cầu từng địa phương. Lựa chọn, mời và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ trong và ngoài tỉnh để giúp các đơn vị tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh. Hình thành các mô hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất - phân phối nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện cung cấp cho người tiêu dùng; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm đặc sản địa phương, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thị trường để hỗ trợ các HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, HTX, THT; khuyến khích, tạo điều kiện để HTX và các thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX nhằm đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh liên kết trong khu vực HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các hộ nông dân khi tham gia HTX, THT và các hình thức tổ chức liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng các HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuổi giá trị. Lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.

            Văn Hân                    

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.