Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 1603
Trong tháng: 121441
Tổng số lượt truy cập: 16526926

Văn hóa, xã hội Văn hóa, xã hội

« Quay lại

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Những năm qua, việc xây dựng, cụ thể hóa các quy định, quy chế cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân và người lao động được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện bước đầu có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và cơ quan, doanh nghiệp được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả bước đầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ Nhân dân có nhiều chuyển biến. Xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp được quan tâm, môi trường giao tiếp, làm việc trong các công sở, doanh nghiệp được cải thiện. Kết quả trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh ở một số cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động chưa gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm, thậm chí vi phạm các quy chế, quy định nội bộ, tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử, thiếu kỹ năng, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà với Nhân dân, doanh nghiệp; thiếu tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ hiện đại hóa trong công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp hiệu quả chưa cao. Việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được công nhận thiếu bền vững.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhận thức và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động chưa có ý thức xây dụng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; chưa coi trọng trong thực hiện việc nêu gương, kể cả đảng viên lãnh đạo, người đứng đầu.  

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức; việc biểu dương, khen thưởng, đánh giá, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn chạy theo số lượng và hình thức; xử lý vi phạm về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa kịp thời.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp, nhất là Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các văn bản có liên quan. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp gắn với các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, trọng tâm là xây dựng  phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo kết hợp với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào công việc. Xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân với ý thức thượng tôn pháp luật, giữ gìn chữ tín, thương hiệu của doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững.

3. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm các quy định, bộ quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Tích cực xây dựng, củng cố hệ giá trị văn hóa của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

4. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, các nội quy, quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

5. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì và làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà đối với Nhân dân, doanh nghiệp.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị và các quy định của Trung ương, của tỉnh về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

6.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị; chỉ đạo các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền, phản ánh kết quả, kinh nghiệm về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền các cách làm hay, mô hình tiêu biểu nhằm tạo sức lan toả rộng rãi.

6.3. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị.

 Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị được phổ biến, quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân.

 

CT17-CT/TU

BBT

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.