Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3789
Trong tháng: 190022
Tổng số lượt truy cập: 2780010

Vốn hỗ trợ chính thức Vốn hỗ trợ chính thức

« Quay lại

Quyết định Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2961/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Văn bản số 320-TB/TU ngày 28/3/2017 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà tránh lũ cho hộ nghèo, hộ chính sách và Văn bản số 3445/UBND-XDngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản s 2021/SXD-QLN3 ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mục tiêu và nguyên tắc hỗ trợ.

1. Mục tiêu:

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trong vùng thường xuyên bị thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà ở phòng, nhà tránh lũ để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp vớđiều kiện thực tiễn, phong tục, tập quán của người dân ở từng vùng; bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương; gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của địa phương;

- Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo phương châm: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng quy định kết hợp lồng ghép các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả của chính sách.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

1. Phạm vi áp dụng:

Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên ngập lụt và có bão mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ:

2.1. Đối tượng hỗ trợ:

Là hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, có bão mạnh, trong đó:

+ Hộ nghèo là hộ gia đình đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo được quy định tại Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2016;

+ Hộ chính sách xã hội là hộ gia đình có ít nhất một thành viên đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng và các thành viên còn lại là trẻ em và người cao tuổi.

2.2. Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà hoặc: Có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà nhưng đang bị hư hỏng cần phải sửa chữa lại; Có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà đang bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại; Có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà.

- Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây dựng mới nhà ở.

2. Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở.

Điều 4. Tổng số hộ và tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ

1. Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở: 667 hộ (trong đó số hộ sửa chữa nhà ở: 162 hộ; số hộ xây dựng mới nhà ở: 505 hộ)

2. Tổng kinh phí để thực hiện hỗ trợ: 23.440 triệu đồng.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 5. Nguồn lực thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được cấp từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh (từ nguồn của các tổ chức, cá nhân ủng hộ) do Ban vận động Cứu trợ tỉnh quản lý, nguồn kinh phí tự có của các hộ gia đình và huy động từ cộng đồng xã hội.

Điều 6. Phương thức thực hiện

1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng nhà ở

- Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sàn sử dụng tối thiểu 24m2 và cao hơn mức ngập lụt theo quy định (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18m2), tuổi thọ nhà ở từ 10 năm trở lên.

- Đối với trường hp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sàn sử dụng tối thiểu 24m2 và cao hơn mức ngập lụt theo quy định (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18m2), tuổi thọ nhà ở từ 10 năm trở lên.

- Nhà ở hộ gia đình trong vùng ngập lụt, đồng thời bị ảnh hưởng của bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu lợp có chất lượng tốt đảm bảo khả năng phòng, tránh bão.

2. Cấp vốn làm nhà ở:

a) Nguồn hỗ trợ được phân bổ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ban vận động Cứu trợ tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ về Ban vận động Cứu trợ cấp huyện.

b) Ban vận động Cứu trợ cấp huyện báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện và chuyển kinh phí hỗ trợ về Ban vận động Cu trợ cấp xã thực hiện chi trả cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định và vận động các hộ tự xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...) không thể tự xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

Điều 7. Thời gian thực hiện

1. Cấp nguồn từ Ban vận động Cứu trợ tỉnh về Ban vận động Cứu trợ cấp huyện trong tháng 10/2017.

2. Hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các đối tượng trước ngày 30/7/2018.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động Cứu trợ tỉnh căn cứ danh sách các hộ được phê duyệt, trích nguồn kinh phí Quỹ Cứu trợ tnh (từ nguồn của các tổ chức, cá nhân ủng hộ) về Ban vận động Cứu trợ cấp huyện để triển khai thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ cấp huyện:

a) Thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quy định.

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội về nhà ở của các xã trên địa bàn (gồm số hộ đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện), gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội vào các ngày 25 hàng tháng;

3. Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Cứu trợ tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình theo đúng quy định.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, XD1.
- Gửi:
+ B
n giấy: Sở XD và TP không nhận VBĐT(10b).
+ Bản ĐT: Các TP còn l
i.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

(Kèm theo Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Stt

Huyện, Thị xã

Tổng số hộ được hỗ trợ

Trong đó (hộ)

Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

Trong đó (triệu đồng)

Sửa chữa

Xây mới

Hỗ trợ sửa chữa

Hỗ trợ xây mới

1

Huyện Thạch Hà

125

19

106

4.620

380

4.240

2

Huyện Lộc Hà

60

10

50

2.200

200

2.000

3

Huyện Kỳ Anh

37

2

35

1.440

40

1.400

4

Huyện Cẩm Xuyên

48

2

46

1.880

40

1.840

5

Huyện Can Lộc

21

6

15

720

120

600

6

Thị xã Kỳ Anh

23

4

19

840

80

760

7

Huyện Vũ Quang

39

11

28

1.340

220

1.120

8

Huyện Hương Khê

200

70

130

6.600

1.400

5.200

9

Huyện Hương Sơn

70

20

50

2.400

400

2.000

10

Huyện Đức Thọ

47

18

26

1.400

360

1.040

Tổng cộng

667

162

505

23.440

3.240

20.200

 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LỤT

(Kèm theo Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Stt

Họ và tên chủ hộ gia đình

Địa chỉ được hỗ trợ

Thuộc đối tượng hộ nghèo

Thuộc đối tượng hộ chính sách

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở

Hỗ trợ xây mới nhà ở

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở

Hỗ trợ xây mới nhà ở

II

Huyện Lộc Hà

 

8

44

2

6

1

Lê Thị Ngọ

Hồng Lộc

 

x

 

 

2

Phan Thị Tiếp

Hồng Lộc

 

x

 

 

3

Nguyễn Thị Nguyệt

Hồng Lộc

 

x

 

 

4

Bùi Văn Dào

Hồng Lộc

 

 

 

x

5

Lê Liên

Hồng Lộc

 

x

 

 

6

Mai Thị Ngần

Hồng Lộc

 

x

 

 

7

Hồ Văn Huỳnh

Hồng Lộc

 

x

 

 

8

Nguyễn Như Cường

Thịnh Lộc

 

x

 

 

9

Nguyễn Th Thông (Thơ)

Thịnh Lộc

 

x

 

 

10

Nguyễn Thị Khuyến

Thịnh Lộc

 

x

 

 

11

Nguyễn Quốc Nghĩa

Thịnh Lộc

 

x

 

 

12

Nguyễn Thị Liện

Thịnh Lộc

 

x

 

 

13

Trần Xuân Thời

Thịnh Lộc

 

x

 

 

14

Hoàng Thị Bái

Thịnh Lộc

 

x

 

 

15

Hoàng Công Lãnh

Thịnh Lộc

 

x

 

 

16

Lê Thị Hiềng

Thịnh Lộc

 

x

 

 

17

Võ Thị Triển

Thịnh Lộc

 

x

 

 

18

Nguyễn Thị Ba

Thịnh Lộc

 

x

 

 

19

Trần Thị Thanh

Thịnh Lộc

x

 

 

 

20

Nguyễn Thị Hèo

Thịnh Lộc

x

 

 

 

21

Võ Thị Chương

Thịnh Lộc

 

x

 

 

22

Dương Thanh Tuần

Thịnh Lộc

 

x

 

 

23

Dương Văn Viện

Thnh Lộc

 

x

 

 

24

Trần Quốc Quý

Thịnh Lộc

 

x

 

 

25

Trương Thị Tám

Thịnh Lộc

x

 

 

 

26

Lê Thị Gúng

Thịnh Lộc

 

x

 

 

27

Nguyễn Thị Chỉnh

Thịnh Lộc

x

 

 

 

28

Phạm Thị Liên

Tân Lộc

 

x

 

 

29

Trần Thị Thắm

Tân Lộc

x

 

 

 

30

Hoàng Hình

Tân Lộc

 

x

 

 

31

Phan Thanh Hải

Tân Lộc

 

x

 

 

32

Nguyễn Duy Tiến

Tân Lộc

 

x

 

 

33

Lê Thị Tể

Thạch Mỹ

 

 

 

x

34

Lê Thị Hoài

Thạch Mỹ

 

 

 

x

35

Quách Thị Thoan

Thạch Mỹ

 

 

x

 

36

Nguyễn Thị Yến

Thạch Mỹ

 

x

 

 

37

Phan Bá Năm

Thạch Mỹ

 

x

 

 

38

Phạm Đình Thảo

Thạch Mỹ

x

 

 

 

39

Hoàng Ngọc Đoàn

Mai Phụ

 

x

 

 

40

Lê Văn Bình

Mai Phụ

 

x

 

 

41

Nguyễn Đình Hòa

Mai Phụ

 

x

 

 

42

Lê Văn Ngọc

Thạch Châu

 

x

 

 

43

Nguyễn Thị Oanh

Thạch Châu

 

x

 

 

44

Phạm Văn Hải

Thạch Châu

 

x

 

 

45

Lê Thị Xuân

Thạch Châu

x

 

 

 

46

Đinh Tiền Phong

Thạch Bằng

 

x

 

 

47

Nguyễn Thị Thủy

Thạch Bằng

 

 

 

x

48

Nguyễn Thị Hộ

Thạch Bằng

 

x

 

 

49

Nguyễn Hữu Dương

Thạch Kim

 

x

 

 

50

Nguyễn Xuân Linh

Thạch Kim

 

x

 

 

51

Nguyễn Thị Phổi

Thạch Kim

 

x

 

 

52

Dương Đình Trường

Thạch Kim

 

x

 

 

53

Hà Quang Anh

Thạch Kim

 

x

 

 

54

Nguyễn Văn Quang

Thạch Kim

 

x

 

 

55

Nguyễn Thị Bát

Thạch Kim

 

x

 

 

56

Nguyễn Văn Sơn

Thạch Kim

 

x

 

 

57

Trương Thị Đức

Hộ Độ

 

 

 

x

58

Trương Hữu Lành

Hộ Độ

x

 

 

 

59

Phạm Văn Thưởng

Hộ Độ

 

 

x

 

60

Nguyễn Văn Tập

Hộ Độ

 

 

 

x

Tổng cộng

8

44

2

6

Theo nguồn https://thuvienphapluat.vn

 

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.