Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 277
Trong tháng: 126118
Tổng số lượt truy cập: 1112954

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

(BT09) Đưa Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy đi vào cuộc sống

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định "Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân". Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ ở tất cả các mặt trận. Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân vận của hệ thống chính trị; kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tích cực hướng về cơ sở; giải quyết kịp thời các chính sách liên quan đến người dân… Từ đó, góp phần giữ vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy vậy, công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thời gian qua chưa đồng đều; một số nơi còn lúng túng, chậm trễ trong công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất với cấp ủy khi xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa phương, nhất là trước các vụ việc phức tạp; công tác dân vận chính quyền về thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi chưa được thực hiện đầy đủ,… Xoay quanh các sự việc bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển, đền bù giải phóng mặt bằng, các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan đã tăng cường lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền để kích động người dân gây rối, tạo áp lực với chính quyền. Một số trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật khiến một bộ phận nhân dân có cái nhìn sai lệch về các vấn đề đang xảy ra. Những tồn tại, bất cập đó chưa có các giải pháp giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng đến uy tín, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo cơ hội cho các phần tử xấu lợi dụng, kích động, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, hơn bao giờ hết, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trên huyện nhà cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, đoàn kết sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phấn đấu đưa huyện Lộc Hà phát triển nhanh và bền vững. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 01/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 –NQ/HU về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2017 - 2025".

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Nghị quyết 04 tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản, trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát huy tính năng động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân,…

Một trong những giải pháp quan trọng là kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Theo đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các đại biểu dân cử phải thường xuyên sâu sát cơ sở, sâu sát nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ảnh của các tầng lớp nhân dân. Từ gặp gỡ đối thoại trực tiếp đến thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp dân hay qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, điều quan trọng là phải khơi gợi, tạo khí thế để bà con tham gia ý kiến, sẵn sàng phản ánh tình hình, đưa ra những tâm tư, kiến nghị, đề xuất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như cán bộ mới biết được nhân dân cần gì, gặp khó khăn như thế nào… để tập hợp, tham mưu với các cấp lãnh đạo bàn giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Mặt khác, các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà nước cần lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để người dân phản ảnh, kiến nghị nhanh nhất, đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động thuận lợi phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của cơ sở. Cấp ủy, chính quyền phải tổ chức đối thoại trực tiếp với dân, nhất là những nơi còn tồn tại các vấn đề bức xúc có thể trở thành "điểm nóng". Chỉ đạo tốt công tác tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tùy tình hình và mức độ khác nhau ở từng địa phương, nhưng những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc lâu nay như việc làm, đền bù, giải phóng mặt bằng đất đai, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm,… cần được cấp ủy, cơ quan nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", nhất là nội dung "nhân dân làm chủ" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng được yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân. Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; thường xuyên có cơ chế lựa chọn, phân công cán bộ có năng lực, có uy tín, kinh nghiệm bổ sung vào đội ngũ làm công tác dân vận; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhất là cán bộ trẻ tuổi, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực, khắc phục tình trạng đưa cán bộ có phẩm chất, năng lực yếu kém và không có uy tín về làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể; quan tâm ban hành các chế độ chính sách đặc thù để hỗ trợ, đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ làm công tác tôn giáo và đội ngũ cán bộ cốt cán tôn giáo; tập trung xây dựng cơ sở tin cậy vùng giáo.

Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất cho Khối dân vận thực hiện nhiệm vụ; có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng mô hình "Dân vận khéo" điển hình; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện nhà.

Thiết nghĩ rằng, việc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời điểm hiện nay là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân cần nhận thức sâu sắc, kịp thời, quán triệt, triển khai đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Mai Hương

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.