Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 1605
Trong tháng: 93544
Tổng số lượt truy cập: 1085706

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đó là nội dung trọng tâm tại bài phát biểu của đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Bộ Chính trị. Đánh giá  về kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng chí đã nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đ/c Trương Thanh Huyền, TUV, Bí thư Huyện ủy. (Ảnh: Trọng Tuệ)

Những kết quả tích cực

Sau khi có Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến tận các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn; xây dựng Chương trình hành động, từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Hàng năm phối hợi với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; hằng năm ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy phù hợp với văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, gắn với phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong 10 năm qua đạt được nhiều kết quả thiết thực: nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với ôcng tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là công việc thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng đã từng bước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, nội cộm, dư luận quan tâm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các đối tượng được kiểm tra, giám sát nhìn nhận được khuyết điểm, vi phạm trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục, xử lý; đồng thời, qua kiểm tra, giám sát nhằm đề ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tổ chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Những bất cập, hạn chế

- Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực trong công tác kiểm tra; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực; nhiều khuyết điểm, sai lầm của Đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục. Công tác kiểm tra của nhiều tổ chức đảng còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ, phong cách công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Đảng. Còn thiếu các quy định của Đảng làm cơ sở cho việc đẩy mạnh,  nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; một số chính sách, pháp luật của Nhà nước còn n hiều sơ hở, thiếu đồng bộ, nhiều quy định không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới; thực hiện cơ chế giám sát trong Đảng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao.

- Một số nơi còn vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; việc buông lỏng quản lý đảng viên vẫn còn. Tình trạng thiếu tính chiến đấu, né tránh, bao che, dấu khuyết điểm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong xem xét thi hành kỷ luật đảng còn xảy ra ở nhiều tổ chức đảng.

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng, nhất là cán bộ kiểm tra chuyên trách còn thiếu về số lượng, một bộ phận yếu về chất lượng. Công tác nghiên cứu về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa giải đáp được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cap chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; không ngừng đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm hoặc không để tái phạm, góp phần chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội ở các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về các nội dung, lĩnh vực sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tư tưởng, chính trị.

+ Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các khâu cấp và sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước; trong xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

+ Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

+ Kiểm tra, giám sát về tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nội dung và chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức Đảng…

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả. Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường cán bộ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định; cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng chí Trương Thanh Huyền Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Th.Dương

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.