Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3034
Trong tháng: 3034
Tổng số lượt truy cập: 16546067

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Lộc Hà 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực.

Thường trực Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Mai Phụ

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cụ thể hóa từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó chỉ rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự suy thoái đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ, về trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp trong việc dự sinh hoạt với chi bộ nơi được phân công phụ trách...Từ khi quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua các nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các đồng chí thuộc đối tượng được quán triệt, học tập tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện đều có bài viết thu hoạch, đạt 100%. Số bài viết thu hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt tỷ lệ trên 99,7%. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện thường xuyên, định kỳ vào cuối năm gắn với đánh giá, xếp loại công chức hàng năm. Số liệu cụ thể từ năm 2016 – 2021, đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng cơ sở bằng hình thức cảnh cáo. Nội dung vi phạm thiếu trách nhiệm buông lõng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để tập thể và cá nhân có nhiều hành vi, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Thi hành kỷ luật 157 đảng viên, khiển trách 126, cảnh cáo 23 và cách chức 08.

Đồng chí Nguyễn Văn Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đề cập: Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Chương trình hành động nêu rõ: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Có thể nói, từ đầu nhiệm kỳ tới nay với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và sự tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần đáng kể vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là việc phòng chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Đ/c chí Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện đạt được mục tiêu, yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay gắn với cụ thể, từng cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thông qua đó, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện, làm thực chất và kịp thời khắc phục những hạn chế đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Thông qua các buổi sinh hoạt định ky hàng tháng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, phải gắn vai trò, trách nhiệm đối với những hậu quả do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Có như vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới đạt được hiệu quả và có tác dụng động viên, khích lệ, khuyến khích cán bộ, đảng viên khác học tập, làm theo. Nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, mà do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đồng thời, phải tự thấy day dứt, hổ thẹn với những nhận thức lệch lạc và việc làm chưa đúng của mình. Khi thấy những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu nảy sinh ở cơ quan, đơn vị mình, phải thể hiện rõ thái độ bất bình, dũng cảm đấu tranh. Mọi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc nể nang, né tránh đồng nghĩa với việc dung túng, bao che để chúng có điều kiện nảy sinh, tồn tại và phát triển gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề hàng năm về đẫy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc có tư tưởng trông chờ để phán xét người khác.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm gắn với các quy định về nêu gương để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó quyết tâm cùng với Đảng bộ huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 và những năm tiếp theo. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống "diễn biến hòa bình", những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

                            Phạm Công Hà                   

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.