Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 1112
Trong tháng: 80317
Tổng số lượt truy cập: 3393485

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thành công Đại hội

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã có Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch 51-KH/HU, ngày 17/9/2019 về tập trung thực hiện Chỉ thị 35 - 51. Trong Kế hoạch 51 nêu rõ: Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu… trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện, Bản tin cấp ủy, trên các báo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh…

Đảng bộ có 30 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện với 165/165 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đảng số của Đảng bộ lên 4.337 đảng viên, tăng 3,3% so với đầu nhiệm kỳ, đến hết ngày 28/2/2020 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trúng, đúng theo kế hoạch đề ra. Xác định đại hội chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền về các khâu từ chuẩn bị nhân sự đến văn kiện theo các bước quy định đã bầu được 495 đồng chí vào ban chi ủy khóa mới. Các đại hội cơ sở đều diễn ra trong không khí phấn khởi, phát huy được tính dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.  Công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu; trong nhiệm kỳ này có 31 đồng chí mới tham gia bí thư lần đầu, 76 đồng chí bí thư kiêm trưởng ban mặt trận, 12 đồng chí bí thư kiêm trưởng thôn…

 Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Đại hội điểm thành công

 

Việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Ðại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện và các quyết định quan trọng của Đại hội... nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, nhằm khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Đảng bộ huyện nói riêng; khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, bất khuất, sự hy sinh to lớn, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế. Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đ/c Nguyễn Thế Hoàn - TUV, Bí Thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

 

 Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung định hướng tuyên truyền theo kế hoạch số 59-KH/HU, ngày 27/12/2019 tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 4 giai đoạn cao điểm sau:

Giai đoạn 1, từ tháng 12/2019 đến 30/6/2020 các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ huyện; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện (lần thứ IV), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các văn kiện Đại hội IV Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tầm quan trọng của Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững…

Giai đoạn 2, Từ 30/6 – 31/12/2020 tuyên truyền kết quả các đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ huyện, tập trung tuyên truyền kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Giai đoạn 3,  từ 31/7 – 31/10/2020 tập trung tuyên truyền thành công Đại hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV; chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV; Nghị quyết Đại hội; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những giải pháp xây dựng và phát triển huyện trong nhiệm kỳ tới.

Giai đoạn 4, từ cuối tháng 10/2020 trở về năm 2021. Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng thời tập trung tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nhà văn hóa thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ

 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Các hoạt động tuyên truyền cần được cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Cơ quan báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân. Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện; về hoạt động và kết quả các Đại hội.

Phạm Công Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy              

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.