Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá II năm 2021

Sáng ngày 13/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Hà đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá II, năm 2021 cho 45 học viên, thuộc 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Dự chỉ đạo có đồng chí Phan Thành Chung, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

 

ảnh: Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp học

 

Trong thời gian học 06 ngày (từ ngày 13/10 cho đến ngày 18/10/2021), Các học viên đảng viên mới sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt đồng của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu chỉ đạo lớp học

 

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Phan Thành Chung, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở mỗi đơn vị, địa phương, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

 

 

ảnh: Không khí nghiêm túc của buổi lễ khai giảng Lớp học

 

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

 

Tin, ảnh: Anh Tâm

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN