Hà Tĩnh: Ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Đời sống văn hoá tinh thần người dân ngày càng phát triển trong giai đoạn hiện nay

Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh thấm nhuần tinh thần dân tộc, giàu bản sắc quê hương, tiếp thu chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, địa bàn dân cư. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030

- Toàn dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa; trên 95% số hộ gia đình văn hóa; trên 60% người tập thể dục, thể thao thường xuyên; trên 98% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (trong đó cơ quan, đơn vị đạt 100%); 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% đơn vị hành chính cấp phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ dân ca ví, giặm hoạt động hiệu quả; 100% khu công nghiệp, khu kinh tế có thiết chế trung tâm văn hóa - thể thao.

- 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương; trên 95% các khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước.

- 100% thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được giáo dục, trải nghiệm, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống quê hương, đất nước; giáo dục thể chất, kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, thường xuyên chơi ít nhất một môn thể thao.

- 100% di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hoá và đầu tư tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị; các di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bảo vệ và phát huy giá trị. Có thêm ít nhất 3 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 20 di tích quốc gia, 1 bảo vật quốc gia và 5 di sản văn hóa phi vật thể xếp vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Trên 90% số tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được thu thập, quản lý và số hóa. 100% tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh được số hoá.

- 100% dữ liệu về khu, điểm du lịch, di tích danh thắng, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận tải du lịch, hướng dẫn viên được số hoá và thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Xây dựng các không gian diễn xướng tại các di tích, khu, điểm du lịch trọng điểm. Phấn đấu doanh thu ngành công nghiệp văn hóa đạt mức khá cả nước.

100% cán bộ quản lý văn hóa các cấp có trình độ chuyên môn phù hợp từ cao đẳng trở lên, được đào tạo, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. -Nâng tỷ lệ ngân sách nhà nước đầu tư cho sự nghiệp văn hóa trên tổng chi ngân sách hằng năm đạt bình quân từ 2% trở lên.

Nghị quyết cũng đề ra 6 nhiệm vụ:

Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hội đủ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam và giá trị riêng có của con người Hà Tĩnh: Yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, hiếu học; năng động, sáng tạo; kỷ luật, trọng danh dự, thượng tôn pháp luật; ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên; tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hiểu biết, tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương, dân tộc.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa trong chính trị và kinh tế, văn hóa nơi công cộng... tạo môi trường lành mạnh để hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người Hà Tĩnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở. Đảm bảo công bằng trong hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân. Tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa. Huy động nguồn lực đầu tư xã hội nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tạo dựng thương hiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Tĩnh.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật tương xứng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Chú trọng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến lược về văn hóa, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý; trọng dụng, đãi ngộ các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nghệ danh; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở.

Và 6 nhóm giải pháp

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ban hành các cơ chế chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh

Tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc.

V.H

 TIN TỨC LIÊN QUAN