Lộc Hà mở đợt cao điểm 70 ngày đêm về việc thực hiện quyết liệt kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và Dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện tốt Đề án 06/CP

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-TCTĐA ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai Cuộc vận động tuyên truyển, hướng dẫn ngưởi dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Lộc Hà. Lộc Hà mở đợt cao điểm 70 ngày đêm về việc thực hiện quyết liệt kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và Dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện tốt Đề án 06/CP, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình, thực trạng

Qua 1 năm thực hiện Đề án 06/CP, nhất là cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỉ lệ cấp CCCD là 72.573/78.712 (đạt 92.15%), kích hoạt định danh điện tử mức 1, 2 là 15.619/78.712 (đạt 19,8%); giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến là 7.858/47.552 (đạt 16.5%). Nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án 06/CP của các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước chuyển dần nhận thức.

Tuy nhiên, đánh giá kiểm điểm nghiêm túc thì còn một số tồn tại, khó khăn, đó là:

1. Tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, còn 63.093 trường hợp cần phải kích hoạt. Trong đó, nhiệm vụ do Chính Phủ và UBND tỉnh giao đến hết ngày 20/6/2023, toàn huyện phải hoàn thành thực hiện kích hoạt 51.000 tài khoản định danh điện tử. Chúng ta còn phải thực hiện kích hoạt gần 35.000 tài khoản.

2. Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn còn thấp, nhìn chung vẫn do cán bộ thực hiện, doanh nghiệp, người dân trực tiếp sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, sử dụng DVC trực tuyến chưa nhiều, thậm chí người dân còn chưa hiểu rõ cách thức sử dụng, lợi ích của việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, một số đơn vị tỷ lệ giải quyết hồ sơ còn đang rất thấp như xã Bình An (8.5%), xã Thạch Kim (7.5%).

3. Trách nhiệm của một số cơ quan đơn vị, cấp ủy chính quyền các xã nhất là người đứng đầu còn chưa cao, chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, có nhiều nội dung còn giao khoán trắng cho các ngành chuyên môn nhưng chưa huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện quyết liệt; một số cán bộ, công chức, đảng viên chưa đi đầu gương mẫu trong kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

II. Một số chỉ tiêu, yêu cầu cần đạt được

1. Về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

+ Kích hoạt 35.000 tài khoản định danh điện tử VNeID.

+ 100% cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên thanh niên của các đơn vị, cấp ủy chính quyền các xã phải cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2.

2. Dịch vụ công trực tuyến

+ Lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện, Tư pháp phấn đấu đạt 100%.

+ Các lĩnh vực khác phấn đấu đạt từ 60% trở lên.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính.

III. Nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện

1. Nội dung

1.1. Chủ thể: lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Hà.

1.2. Đối tượng: người dân sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức 2.

1.3. Nội dung:

- Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử.

- Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và xác thực điện tử cho công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt cấp tài khoản, công tác bảo mật thông tin.

2. Hình thức, biện pháp thực hiện

2.1. Hình thức

Sử dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả, đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, trọng tâm đó là:

- Thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thu tục đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử mức 2 tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trung tâm thương mại…

- Thông qua công tác chuyên môn (nhất là các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân qua công vụ) và thông qua hoạt động sinh hoạt hằng ngày (bạn bè, người thân, người quen…).

2.2. Biện pháp tổ chức thực hiện

a. Phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, sát sao, quyết liệt; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm của các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, đảng viên trong thực hiện các nội dung đề án 06/CP nhất là kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện.

b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn vận động người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, sử dụng DVC trực tuyến trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện, cấp xã đến từng thôn; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đến từng địa bàn, từng đối tượng; gắn với công tác, sinh hoạt hằng ngày của từng cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, trực tiếp tại bộ phận tiếp tiếp dân, 1 cửa từng xã, tại thôn, xóm, hộ gia đình… làm sao từng bước doanh nghiệp, người dân hiểu biết rõ cách thức, có thể tự tải, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

c. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết liệt Đề án 06/CP, nhất là kích hoạt tài khoản định danh điện tử và Dịch vụ công, cụ thể như sau:

+ Tổ Đề án 06 cấp huyện, xã thường xuyên hằng ngày, tuần, tháng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bí thư cấp ủy, chủ tịch các xã hằng ngày kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.

+ Tổ giúp việc Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tham mưu tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện tại các đơn vị, các xã, thôn, xóm…

+ Thành lập đoàn kiểm tra toàn diện, chuyên sâu theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện.

(Tất cả việc kiểm tra, đánh giá, đôn đốc phải được ghi nhận bằng biên bản, sổ họp, ghi nhận kết quả, xác định rõ trách nhiệm của ngưởi đứng đầu các cơ quan, ban ngành, chính quyền đoàn thể).

d. Sáng tạo, đổi mới, phát huy các mô hình, cách làm hay, các nhân tố điển hình trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu này để biểu dương, nhân rộng.

Tổ chức họp đánh giá, nhận xét, biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra (cấp huyện 1 tháng/1 lần, cấp xã 1 tuần/1 lần).

3. Giao chỉ tiêu thực hiện kích hoạt định danh điện tử VNeID trên địa bàn.

3.1. Chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia

+ Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử của mình ở Mức độ 2 (Yêu cầu bắt buộc). Đồng thời, từ nay đến 20/6/2023 phải thực hiện hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho tối thiểu 20 trường hợp. (Có bảng chỉ tiêu giao kèm theo cho các Phòng, ngành).

+ UBND các xã, thị trấn: Thực hiện hướng dẫn cài đặt, kích hoạt thành công 50 trường hợp/01 ngày, 350 trường hợp/01 tuần.

3.2. Thời gian thực hiện

- Từ nay đến 20/6/2023, kích hoạt thành công 35.000 tài khoản định danh điện tử VNeID.

Thanh Hương

 TIN TỨC LIÊN QUAN