Tài liệu tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tải tài liệu tại đây:

https://dulieu.mic.gov.vn:5001/sharing/B7OSgv2ny

(Lưu ý: Các đơn vị lựa chọn các chương trình phát thanh phù hợp phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở)

 TIN TỨC LIÊN QUAN