Công bố công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

Thông báo về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

Tải xem nội dung thông báo và các phụ lục kèm theo dưới đây:

 

05-DU_thao_Nghi_quyet_Du_toan_NSH,_NSNN_2024.xls
05-QD-TCKH-15.12.23.-Cong_khai_du_toan_trinh_hdnd_2023.xls
05-QD-TCKH-15.12.23-Cong-khai-du-toan-trinh-hdnd-2023(19.12.2023_09h43p22)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN