NỖ LỰC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP GIỮA NHIỆM KỲ

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn: Tác động của dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn khó lường... Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực.

Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, tỉnh và huyện, gắn với sơ kết, tổng kết theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới... Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ huyện với Chuyên đề “Tự soi, tự sửa” và Chuyên đề bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

  

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng UBND huyện năm 2022

Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”. Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ; thành lập 03 đảng bộ Trường THPT với 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường học và 2 chi bộ Quỹ Tín dụng Nhân dân Hộ Độ, chi bộ Trạm Y tế thị trấn Lộc Hà. Kết nạp 102 đảng viên, vượt chỉ tiêu 27,5% Nghị quyết đề ra. Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm xóa tên 05 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm tình hình ở các địa phương, đơn vị, xử lý kịp thời các phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các kết luận, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện 07 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng và 03 đảng viên; thi hành kỷ luật khiển trách 02 tổ chức đảng; cách chức 01 đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ động bám sát địa bàn cơ sở, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý, phản ánh những kiến nghị của Nhân dân. Chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Người Công giáo yêu nước Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Quan tâm, thực hiện tốt việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng, trong năm đã xây mới 54 nhà, sửa chữa 7 nhà cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng; dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã vận động, tặng quà với 19.256 suất cho các đối tượng, tương ứng với số tiền 6.644 triệu đồng. Tích cực tham gia các phong trào trong xây dựng nông thôn mới như làm hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường...

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 4.142.045 triệu đồng, tăng 16,64% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 0,02%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 21,42%, ngành thương mại dịch vụ tăng 25,27%. Về cơ cấu: Nông nghiệp 25,1%; công nghiệp, xây dựng 33%; dịch vụ 41,9%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 191.766 triệu đồng, đạt 154,15% so với dự toán tỉnh giao và 82,44% so với dự toán HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người 46,2 triệu đồng.

Ban hành các chỉ thị, chương trình hành động chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, hoạt động đầu tư công. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ước đạt 227.343 triệu đồng, bằng 94,89% kế hoạch. Chấp thuận 01 dự án, số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 118 dự án có sử dụng đất được chấp thuận chủ trương đầu tư, số vốn đầu tư trên 2.250 tỷ đồng. Một số dự án lớn đã, đang tiến hành các thủ tục đầu tư (cải tạo, tu bổ chùa Chân Tiên; sân golf Thịnh Lộc; thương mại và nhà ở Thạch Kim…). Thành lập mới 35 doanh nghiệp, 03 HTX, nâng tổng số doanh nghiệp toàn huyện có 276 doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong năm có thêm  04 khu dân cư kiểu mẫu và 60 vườn mẫu được công nhận. Huy động được 98.746 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động từ cộng đồng dân cư 21.267 triệu đồng, thành lập được 02 mô hình phát triển sản xuất, nâng tổng số mô hình được thành lập trên địa bàn toàn huyện là 591 mô hình. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa được tập trung đẩy mạnh. Hệ thống truyền thanh được nâng cấp và đang bắt đầu triển khai thực hiện đề án truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT - viễn thông. Đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện, hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động quản lý di sản được chú trọng trong giai đoạn mới sau đại dịch. Tổ chức các lễ hội vua Mai, chùa Chân Tiên, chùa Kim Dung, đền Lê Khôi đảm bảo theo đúng quy định nếp sống văn minh trong lễ hội.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn; tham gia 12/12 giải thể thao Đại hội TDTT toàn tỉnh, dành được tổng 12 huy chương (2 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ), tổ chức 10 giải thể thao cấp huyện và hoàn thành tốt Đại hội TDTT các cấp. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn được quan tâm. Tổ chức các hoạt động khai trương Du lịch Biển năm 2022 và các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch. Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại trường Tiểu học Thịnh Lộc và phát động phong trào “Văn hóa đọc sách” tại các cơ quan, đơn vị, trường học đạt kết quả tốt; phát động Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Lộc Hà.

Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả tốt, kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được giữ vững; tham gia thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT và THCS, đạt kết quả cao (Bậc THPT: 10 giải Nhất; 31 giải Nhì; 41 giải Ba và 43 giải khuyến khích. Bậc THCS: 02 giải nhất, 08 giải nhì, 10 giải ba và 16 giải khuyến khích). Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau Tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” gắn với các tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95,3%. Triển khai hiệu quả các Chương trình Y tế - Dân số.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo kịp thời chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoàn thành chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 85,6 tỷ đồng. Tổ chức trao tặng 27.283 suất quà, trị giá trên 9 tỷ đồng cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Hoàn thành việc triển khai xây dựng nhà ở kiên cố cho 229/231 nhà ở hộ nghèo, hộ người có công, hộ bị ảnh hưởng thiên tai, số tiền 15,865 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng 02 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão tại xã Hồng Lộc và Thịnh Lộc. Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 6,2% (giảm 2,44%), tỷ lệ hộ cận nghèo: 4,43% (giảm 2,41%), tiến hành cập nhật vào phần mềm quản lý đối với dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và trẻ em.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì hoạt động từ huyện đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, chấn chỉnh... đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động của HĐND, UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng các kỳ họp được nâng cao; chất lượng ban hành các nghị quyết được nâng lên; tiếp xúc cử tri theo hướng dân chủ, mở rộng, trực tiếp; công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, phân nhiệm của UBND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; công tác hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết các vụ việc xảy ra, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX; nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch 05 năm 2021- 2025; kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt việc triển khai tích cực, đúng tiến độ các dự án trọng điểm là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá trong chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tác động bất lợi của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; xử lý mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững còn khó khăn, thách thức. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hạn chế, năng suất lao động thấp; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; các ban, phòng, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt 23 mục tiêu, chủ yếu sau:

 1. Công tác xây dựng đảng, Mặt trân, đoàn thể: (1) 100% chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt nội dung theo chuyên đề, ít nhất 01 quý một lần; (2) 100% cấp ủy, bí thư chi bộ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảng, đảng viên; (3) Phấn đấu 100% các tổ chức chính trị - xã hội có nguồn giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; (4) Thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tham dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn ít nhất 04 cuộc/năm; (5) Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (6) Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt 100% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

2. Về kinh tế: (7) Giá trị sản xuất theo giá hiện hành 4.483 tỷ đồng; (8) Thu nhập bình quân đầu người 49,2 triệu đồng/người/năm; (9) Tổng diện tích gieo trồng 8.161 ha; sản lượng lương thực đạt 28.519 tấn; (10) Tổng đàn trâu bò 10.800 con; lợn 10.000 con; gia cầm 290.000 con; (11) Diện tích nuôi trồng thủy sản 471 ha; tổng sản lượng thủy sản 6.480 tấn; (12) Xây dựng 15 km kênh mương bê tông nội đồng; 15 km đường nhựa, bê tông (trong đó 10 km đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng); 10 km rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng; nâng cấp, phục hồi 20 km mặt đường bê tông xi măng; (13) Hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà. (14) Thu ngân sách trên địa bàn 168 tỷ đồng; (15) Hoàn thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (16) Các xã tiếp tục giữ vững đạt chuẩn tiêu chí theo quy định bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025; 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 08 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; 50 vườn mẫu đạt chuẩn; có ít nhất 03 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên.

3. Về văn hóa - xã hội: (17) Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, gia đình thể thao đạt 52%; (18) các trường THCS, tiểu học và mầm non giữ chuẩn và đến kỳ kiểm định chất lượng được công nhân đạt chuẩn Quốc gia; duy trì, nâng cao chất lượng cho 12/12 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; (19) Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 là 5% và 3,8%; (20) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; giải quyết việc làm mới cho trên 1.600 lao động; (21) tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 95%; (22) tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,4%.

4. Về quốc phòng - an ninh: (23) 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; 100% xã ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, đoàn thể, Nhân dân tạo sự đoàn kết, thống nhất, năng động, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới./.

Lưu Văn Thành

Phó Ban tuyên giáo Huyện uỷ

 TIN TỨC LIÊN QUAN